# آخر_خط_های_گاه_و_بیاه

« هنگامی که دسی بل ها را قسمت کردند »

  زمانی که دسی بل ها را قسمت میکردند ما از آن بهره ای نبردیم                                                                                                                       با این حال ،من سکوت را ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 3 بازدید