نوشته های یک حوا

» عصرجمعه :: ۱۳٩۱/٢/۸
» برمی گردم :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» پرنده :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» ۱۳٩٠/٩/۱٤ :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» هنوز تنفس به ریه هام اصرار می شود :: ۱۳٩٠/۳/٦
» با شما هستم :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» ها ها ها :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» با عرض معذرت از اقایون :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» یک هووووویییی :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» خب :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» چرا حقیقت تلخه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» نوبت بعدی :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» دلم :: ۱۳۸٩/٩/٢
» بی حوصلگی :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» هویجوری :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» دوستی :: ۱۳۸٩/۸/۸
» بسی خوشحالیم :: ۱۳۸٩/۸/۳
» بالبخند وارد شوید :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» وقتی خاطرات زنده می شود :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» رفتن :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» اخر دنیا :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» بودن یا نبودن؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» آبستنم :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» با تغییر 5 روزه :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» ما مسیتم :: ۱۳۸٩/٥/۸
» مشترکات من وفروغ خانوم :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» ۱۳۸٩/٤/٢٠ :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» بوسه :: ۱۳۸٩/٤/۱٥
» Female Genital Cutting :: ۱۳۸٩/٤/۱۱
» اندر احوالات ما در روز پدر :: ۱۳۸٩/٤/٩
» ابجی خانم :: ۱۳۸٩/٤/٢
» هرگزنخواب کورش :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» ۱۳۸٩/۳/٢٦ :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» تولدش مبارک :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» به نظر شما :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» یه روزخوب :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» برج میلاد :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» تجدید نظر :: ۱۳۸٩/۳/٤
» من و فروغ :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» کار جدید :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» من ونی نی :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» کشف بزرگ :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» خاطرات :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» خدا و عدالت خود :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» دیوان اسیر :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» بیچاره شدم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» در اغوش خدا گریه می کرد و گفت نمیر :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» رازهای بی خبری :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» ای جوانان بیاید رسانه تان را بر دوش بگیرید و تا دم چاه ببرید :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» معنای ازدواج :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: ۱۳۸۸/۸/٩
» می خوام عروسی همایونو اینجا بگیرم مثل اینا......... :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» دورانداختنی :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» حلقه مفقوده قانون مطبوعات :: ۱۳۸۸/٧/۱
» big broter is watching you :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» ۱۳۸۸/٦/٩ :: ۱۳۸۸/٦/٩
» ۱۳۸۸/٦/۳ :: ۱۳۸۸/٦/۳
» وقتی کاندوم هم سیاسی می شود :: ۱۳۸۸/٦/۱
» دیروز ... جلوی درب اعتماد ملی :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» « هنگامی که دسی بل ها را قسمت کردند » :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» به جوناتان ، مرغ دریایی راستین که در ما، پرهای شوق می گشاید. :: ۱۳۸۸/٥/٩
» آرزویم را نبر. :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» نامه احمدی نژاد به بان کی مون :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» و باز نیز کیهان و پیش بینی های واقعیش :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» سبز خواهم ماند. :: ۱۳۸۸/٤/٤
» مجموعه مقالات در حیطه زن :: ۱۳۸۸/٤/٢
» همین جوری :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» ۱۳۸۸/٢/٢٠ :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» ۱۳۸۸/٢/۱۱ :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» ۱۳۸۸/٢/٧ :: ۱۳۸۸/٢/٧
» دوست داشتنی ترین فرد...................... :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» ۱۳۸۸/۱/٢٢ :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» همین طوری :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» سیزده بدر درسی فراموش نشدنی :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
» اویی که خودش شد. :: ۱۳۸۸/۱/٧
» عید شما مبارک دم شما سه چارک :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» از همه ممنونم- :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» مشتلق خدا بر بندگانش :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» وایلد :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
» پنجاه سال بعد : اخبار :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» به آرامی آغاز به مردن می‌کنی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» همیشه دنیا چیزی نیست که فکر می کنیم. قدر چیزایی که داریم بدونیم :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» هی بچه هوای خودتو داشته باش....... :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» وقتی حال نداری می تونی دزدی کنی :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: ۱۳۸٧/۸/٧
» و این نیز پایان گلشیفته ای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» دعای عید فطر :: ۱۳۸٧/٧/۸
» ۱۳۸٧/٦/٢٤ :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» یه جایی همین نزدیکیا :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: ۱۳۸٧/٦/٢
» خدایا شکرت :: ۱۳۸٧/٥/۱
» اومدم :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» مرغ همسایه غازه :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» من و دوستای بچگی :: ۱۳۸٧/٢/٥
» ۱۳۸٧/٢/٥ :: ۱۳۸٧/٢/٥
» استخوان های که می تواند دوست داشتنی نباشد :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» بیا بازی :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» تمام شد :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
» انتخابات :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» خدا عاشق است :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» دنيای چشم خورده من :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» ۱۵ دی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٦/۱٠/۸ :: ۱۳۸٦/۱٠/۸
» او نمی داندُ نمي داند.نمی داند :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» ۱۳۸٦/٩/۱٢ :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» ۱۳۸٦/٩/۱ :: ۱۳۸٦/٩/۱
» من قرباني فيلترينگ شدم :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


Design By : Night Skin